نیمسال اول 92-1391
نظام آموزشي ترمي
تاريخ پيش ثبت نام : تاريخ انتخاب واحد : 18 شهریور الی 28 شهریور (به تفکیک رشته)
تاريخ حذف و اضافه : 10 مهر الی 12 مهر تاريخ كلاسها : اول مهر الی 20 دی ماه
آخرين تاريخ حذف اضطراري :14 و 15 آذرماه تاريخ امتحانات : 24 دی الی 11 بهمن ماه
توضيحات : دانشجویان محترم، برگه نهایی انتخاب واحد خود را پس از تایید مدیر گروه به آموزش تحویل نمایند.
ابتدا قبلی صفحه: 1 از 1 بعدی آخرین